2021/01/12

Windows Sysinternals 更新情報 (2021 年 1 月 12・13 日) - Sysmon v13.00/13.01、Procmon v3.61、PsExec v2.30

2021/01/11 PT に Sysinternals ツールの更新版が出てます。12 時間後(2021/01/12 PT)にさらに出てます。

Sysmon v13.00, Process Monitor v3.61 and PsExec v2.21 (01-11-2021 03:13 AM)
https://techcommunity.microsoft.com/t5/sysinternals-blog/sysmon-v13-00-process-monitor-v3-61-and-psexec-v2-21/ba-p/2048379

Sysmon v13.01 and PsExec v2.30 (01-12-2021 03:01 PM)
https://techcommunity.microsoft.com/t5/sysinternals-blog/sysmon-v13-01-and-psexec-v2-30/ba-p/2054904

ツールの日付は署名の日付。  

Sysmon.exe  v12.03 (2020/11/24) → v13.00 (2021/01/08) → v13.01 (2021/01/13)

Procmon.exe    v3.60(2020/09/18) → v3.61 (2021/01/10)

PsExec.exe  v2.2 (2016/6/29) → v2.30 (2021/01/10) → v2.30 (2021/01/12)

まとめてダウンロード。日付はファイルのタイムスタンプ。

Sysinternalssuite.zip (Monday, January 11, 2021 11:06 AM) (Tuesday, January 12, 2021 10:53 PM)
https://live.sysinternals.com/files/sysinternalssuite.zip

前回の更新:

Windows Sysinternals 更新情報 (2020 年 11 月 26 日) - Sysmon 12.03, SDelete v2.04, WinObj v2.23, LogonSessions 1.41, Adrestore v1.2

参考:
総入れ替えスクリプト installsysinternalssuite.ps1 はこちら

Goodbye Technet Gallery (my scripts are archived here)
(注:このスクリプトに含まれる Expand-Archive は PowerShell 5.0 以降に含まれます。PowerShell 4.x 以前ではエラーになります)

 

0 件のコメント: